Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering 2023, pr. 01.07.2024

Bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og Sandefjord Bredbånd AS (Sfjbb) er omfattet av denne. Vi har en omsetning og en balansestørrelse som tilsier at vi faller innunder lovverket selv om vi målt i antall ansatte ikke er store nok.  Loven krever at vi må gjøre aktsomhetsvurderinger på menneske- og arbeidstakerrettigheter i vår verdikjede. Dette omfatter egen virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere.

Kartleggingen og vurderingene ender opp i denne redegjørelsen som også publiseres på vår hjemmeside.  Rapporten gjelder for året 2023 basert på de største og/eller viktigste leverandørene og samarbeidspartnerne våre i denne perioden.

 

Beskrivelse av virksomheten

Sfjbb feirer i år 20 års jubileum og har vært eid 100 % av Sandefjord kommune helt frem til 29. mai i år hvor selskapet ble solgt til fondet InfraNode (89,9 %) og Lyse Tele (10,1 %). Vi har bygget fiberbasert infrastruktur til det aller meste av «gamle» Sandefjord kommunes bolig- og næringsområder. For oss er det viktig at kundene alltid er fornøyd og blir tatt godt vare på, så kundepleie står sentralt. I alle år har vi samarbeidet tett med Altibox som leverer TV- og internett som en tjeneste i våre fibergater.

Selskapet har 20 ansatte, en lærling og to innleide vikarer. Av disse er ca 50 % fagorganisert. Sfjbb er sertifisert til en Miljøfyrtårn-bedrift. Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. Våre etiske retningslinjer er en del av hver ansatt sin arbeidsinstruks og gjelder også for våre styremedlemmer. Disse er utarbeidet av ledelsen i samarbeid med de ansatte og forankret i styret. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere følger grunnleggende prinsipper for samfunnsansvar som samsvarer med våre egne nedfelte prinsipper i de etiske retningslinjene.

Vi har ingen egen produksjon, men kjøper inn nødvendig utstyr til bruk i fibergatene. Det samme gjelder innkjøp av utstyr som plasseres hjemme hos kundene våre eller i bedriftene vi leverer tjenester til. Mye av dette utstyret får vi også levert fra vår partner og innholdsleverandør Altibox.  Vi benytter også underleverandører til våre primære oppgaver som graving av fibergater og oppkobling av node-rom og fiber. Alle våre leverandører er norske og vi tilstreber å bruke lokale selskap så langt det er mulig om de er konkurransedyktige.

I kampanjeperioder leier vi inn salgshjelp fra anerkjente selskap som har spesialisert seg på dette.  Dessuten leier vi inn renholdspersonell, bruker eksterne på markedsundersøkelser og kjøper inn en del profileringsartikler til ansatte og kunder. Sandefjord kommune er også en sentral aktør for oss som eier frem til nå, kunde i fibernettet og utleier av kommunal grunn der vi har de fleste node-rommene og -husene våre.

 

Aktsomhetsvurdering i egen virksomhet

Våre ansatte skal til enhver tid bli ivaretatt på en måte som minimum etterlever de standarder satt av EU kommisjonen/OECD og det norske lovverket, men vi ønsker å legge lista høyere enn dette. Utover en trygg og god arbeidsplass fri for diskriminering og mobbing, forsøker vi å gi den ansatte tydelige og klare arbeidsoppgaver, løpende tilbakemelding på utførelse og lønn som står i stil til stilling, utdanning og ansiennitet.  Alle oppfordres til å utvikle arbeidsplassen i positiv retning og ha påvirkningskraft på egen og selskapets vei fremover.  Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. Arbeidspresset skal ikke være for høyt, men slik at de ansatte føler de har meningsfulle oppgaver og utfordringer. Vi har utvidet åpningstid på kundeservice på ettermiddager og i helger. Disse vaktene rulleres det på, og alle blir honorert med overtidsbetaling og helgetillegg etter gjeldende satser og tariffer. Vi tar imot lærlinger og har i øyeblikket én som er her fast 2 dag i uka.  De aller fleste hos oss jobber i 100 % stillinger, men én person har 80 % stilling etter eget ønske. I forbindelse med permisjoner har vi 2 innleide ressurser for en kortere periode. Vi har en meget god pensjonsordning i Sandefjord kommunale pensjonskasse. Denne skal flyttes til en privat innskuddsløsning i forbindelse med at vi ikke lenger er eid av kommunen, men intensjonen er å etablere en like god pensjonsordning for de ansatte. Det er etablert rutiner som ivaretar varsling for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, slik at varselet kommer frem anonymt og blir behandlet av rett instans og ikke av den det varsles om. Våre etiske retningslinjer som er en del av arbeidsinstruksen, skal ivareta disse rettighetene på en god måte.

Vi har i løpet av mai og juni gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Dette er i tråd med etablert praksis gjennom flere år. Det har ikke kommet tilbakespill eller blitt avdekket forhold som kan ha mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blant våre ansatte. Vi kan heller ikke identifisere noen vesentlig risiko for at det skal oppstå forhold fremover av denne karakter.

 

Kriterier for aktsomhetsvurdering av leverandører og forretningspartnere

Følgende kriterier er brukt for å kartlegge aktørene vi kjøper fra og samarbeider med:

 

Avhengighet/viktighet:

Hvor sårbare er vi hvis leverandøren må byttes ut?

1 er sårbar og 3 er lite sårbar

 

Risikovurdering:

Hvor eksponert tror vi leverandøren er ift negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold?

høy – medium – lav

 

Vi har tatt ut leverandørlister for hele 2023 og identifiserte de største og/eller viktigste selskapene for oss.  Av disse sendte vi ut spørreskjema til alle som ble kategorisert 1 eller 2 i viktighet for oss eller som ble antatt til å ha høy risiko rundt sin etterlevelse av Åpenhetsloven.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering av våre leverandører

Mange av våre leverandører både innenfor produkt og tjeneste har lokal forankring eller historie, og det er aktører vi har hatt et langt samarbeid med. Vi kjenner dem godt, vet hva de står for og har løpende kontakt så vel med ledelsen som mange av deres ansatte. Dette reduserer risikoen for overtramp av menneske- og arbeidsrettigheter. Allikevel har vi gjort en grundigere kartlegging ved å sende ut et spørreskjema der de er bedt om å svare på sin etterlevelse av Åpenhetsloven.  De som ikke er underlagt Åpenhetsloven har sendt inn utfylt skjema og de som selv er underlagt rapportering under Åpenhetsloven, bekrefter at de etterlever loven. Det er syv selskap vi har fulgt opp med noen tilleggsspørsmål og av dem har fire svart tilbake på en slik måte at vi ikke er bekymret for avvik. Vi avventer svar fra de tre siste som vi skal følge opp i forhold til etablering av rutiner for håndtering av HMS og etiske retningslinjer eller kartlegging av sine innkjøp, men vi har ingen grunnlag for å tro at ikke lovverket etterleves.

Sfjbb leverer produkter som er produsert i bla. Asia, noe som i seg selv kan medføre en risiko for brudd på menneskerettigheter bakover i forsyningskjeden. Selskapets direkte leverandører er imidlertid seriøse, de gjør sine innkjøp fra kjente leverandører, og har bekreftet at de gjør sine undersøkelser og aktsomhetsvurderinger. Risiko for lovbrudd ses derfor som liten, og Sfjbb har ingen grunn til å mistenke at det skjer brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsvilkår.

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser basert på vår aktsomhetsvurdering av vår verdikjede.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering av øvrige forretningspartnere

Vi har utført aktsomhetsvurderinger av våre øvrige leverandører/forretningspartnere som Sandefjord kommune, bank, forsikring, energi, revisor og regnskapskontor. Dette er store norske foretak underlagt Åpenhetsloven og vi mener risikoen for at de ikke etterlever denne loven er lav.  Vi er også en liten aktør for dem og vårt fotavtrykk er derfor svært begrenset. Derfor har vi ikke sendt ut spørreskjema til disse og mener vesentlig større aktører må gå disse tettere etter i sømmene.

Huseier, anbefalte lokale dataleverandører og renholdsbyrå har fått tilsendt spørreskjema, og der vi har mottatt svar har vi bedt om noen ytterligere avklaringer. Der vi ikke har mottatt svar anser vi oss selv som en liten aktør med lite fotavtrykk slik at disse vil vi ikke følge opp videre nå.

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser basert på vår aktsomhetsvurdering av våre øvrige forretningspartnere.

 

Tiltak

Vi har i vår analyse som dekker innkjøp for perioden 2023 ikke avdekket negative avvik hos virksomhetene som gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Det samme er konklusjonen når det gjelder våre ansatte. Vi følger opp tre leverandører som vi venter ytterligere avklaringer fra, men ingen av disse har vi signaler om avvik på.

Har du spørsmål om Åpenhetsloven?

Send inn ditt spørsmål via kontaktskjemaet. Vi vil svare deg i løpet av tre uker.