Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering 2022, pr. 29.06.2023

Bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og Sandefjord Bredbånd AS er omfattet av denne. Vi har en omsetning og en balansestørrelse som tilsier at vi faller innunder lovverket selv om vi målt i antall ansatte ikke er store nok. Loven krever at vi må gjøre aktsomhetsvurderinger på menneske- og arbeidstakerrettigheter i vår verdikjede. Dette omfatter egen virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere.

Kartleggingen og vurderingene ender opp i denne redegjørelsen som også publiseres på vår hjemmeside. Rapporten gjelder for perioden juli-desember 2022 basert på de største og viktigste leverandørene og samarbeidspartnerne våre i denne perioden.

 

Beskrivelse av virksomheten

Sandefjord Bredbånd ble etablert for nesten 20 år siden og har vært eid 100 % av Sandefjord kommune hele tiden. Selskapet endret organisasjonsform fra kommunalt KF til privat AS for 3 år siden. Vi har bygget fiberbasert infrastruktur til det aller meste av «gamle» Sandefjord kommunes bolig- og næringsområder. Det er viktig for oss at kundene alltid er fornøyd og blir tatt godt vare på, så kundepleie står sentralt. De seneste årene har vi samarbeidet tett med Altibox som leverer TV- og internett som en tjeneste i våre fibergater.

Selskapet har 20 ansatte, en lærling og to innleide vikarer. Av disse er rundt 25 % fagorganisert. Sandefjord Bredbånd er sertifisert til en Miljøfyrtårn-bedrift. Som Miljøfyrtårn tar vi aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. Våre etiske retningslinjer er en del av hver ansatt sin arbeidsinstruks og gjelder også for våre styremedlemmer. Disse er utarbeidet av ledelsen i samarbeid med de ansatte og forankret i styret. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere følger grunnleggende prinsipper for samfunnsansvar som samsvarer med våre egne nedfelte prinsipper i de etiske retningslinjene.

Vi har ingen egen produksjon, men kjøper inn nødvendig utstyr til bruk i fibergatene. Det samme gjelder innkjøp av utstyr som plasseres hjemme hos kundene våre eller i bedriftene vi leverer tjenester til. Mye av dette utstyret får vi også levert fra vår partner og innholdsleverandør Altibox. Vi benytter også underleverandører til våre primære oppgaver som graving av fibergater og oppkobling av noderom og fiber. Alle våre leverandører en norske og vi tilstreber å bruke lokale selskap så langt det er mulig.

I kampanjeperioder leier vi inn salgshjelp fra anerkjente selskap som har spesialisert seg på dette. Dessuten leier vi inn renholdspersonell, bruker eksterne på markedsundersøkelser og kjøper inn en del profileringsartikler til ansatte og kunder. Sandefjord kommune er også en sentral aktør for oss både som eier, kunde i fibernettet og utleier av kommunal grunn der vi har de fleste node-rommene.

 

Aktsomhetsvurdering i egen virksomhet

Våre ansatte skal til enhver tid bli ivaretatt på en måte som minimum etterlever de standarder satt av EU kommisjonen/OECD og det norske lovverket, men vi ønsker å legge lista høyere enn dette. Utover en trygg og god arbeidsplass fri for diskriminering og mobbing, forsøker vi å gi den ansatte tydelige og klare arbeidsoppgaver, løpende tilbakemelding på utførelse og lønn som står i stil til stilling, utdanning og ansiennitet. Alle oppfordres til å utvikle arbeidsplassen i positiv retning og ha påvirkningskraft på egen og selskapets vei fremover. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. Arbeidspresset skal ikke være for høyt, men slik at de ansatte føler de har meningsfulle oppgaver og utfordringer. Vi har utvidet åpningstid på kundeservice på kvelder og i helger. Disse vaktene rulleres det på, og alle blir honorert med overtidsbetaling og helgetillegg etter gjeldende satser og tariffer. Vi tar imot lærlinger og har i øyeblikket én som er her fast 1 dag i uka. De aller fleste hos oss jobber i 100 % stillinger, men én person har 80 % stilling etter eget ønske. Dessuten er to langtidssykemeldt og i deres fravær er det ansatt to personer på tidsbestemte kontrakter. Vår pensjonsordning er svært god og dekkes av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Det er etablert rutiner som ivaretar varsling for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, slik at varselet kommer frem anonymt og blir behandlet av rett instans og ikke av den det varsles om. Våre etiske retningslinjer som er en del av arbeidsinstruksen, skal ivareta disse rettighetene på en god måte.

I mars i år gjennomførte vi en medarbeiderundersøkelse i regi av Bedriftshelsen med svært oppløftende resultater. Vi har i løpet av mai gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte slik det også ble gjennomført på samme tid i fjor. Det har ikke kommet tilbakespill eller avdekket forhold som kan ha mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blant våre ansatte. Vi kan heller ikke identifisere noen vesentlig risiko for at det skal oppstå forhold fremover av denne karakter så lenge vi er organisert som vi er og har den eieren vi har.

 

Kriterier for aktsomhetsvurdering av leverandører og forretningspartnere

Følgende kriterier er brukt for å kartlegge aktørene vi kjøper fra og samarbeider med:

Avhengighet/viktighet:
Hvor sårbare er vi hvis leverandøren må byttes ut?
1 er sårbar og 3 er lite sårbar

Risikovurdering:
Hvor eksponert tror vi leverandøren er ift negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold?
Høy – medium – lav

Vi tok ut leverandørlister for perioden 2. halvår 2022 og identifiserte de største og viktigste selskapene for oss. Av disse sendte vi ut spørreskjema til alle som ble kategorisert 1 eller 2 i viktighet for oss eller som ble antatt til å ha høy risiko rundt sin etterlevelse av Åpenhetsloven.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering av våre leverandører

Mange av våre leverandører både innenfor produkt og tjeneste har lokal forankring eller historie, og det er aktører vi har hatt et langt samarbeid med. Vi kjenner dem godt, vet hva de står for og har løpende kontakt så vel med ledelsen som mange av deres ansatte. Dette reduserer risikoen for overtramp av menneske- og arbeidsrettigheter. Allikevel har vi gjort en grundigere kartlegging ved å sende ut et spørreskjema der de er bedt om å svare på sin etterlevelse av Åpenhetsloven. De aller fleste har svart. De som også er underlagt rapportering under Åpenhetsloven, bekrefter at de etterlever loven. Det er ett selskap vi skal følge opp i forhold til etablering av rutiner for håndtering av HMS og etiske retningslinjer. Av de som ikke er underlagt rapportering under Åpenhetsloven, svarer de aller fleste at de etterlever arbeidsrettigheter, verdikjede samsvar og HMS. Men også blant disse har vi fulgt opp eller vi skal følge opp noen nei-svar for å forsikre oss om at dette ikke medfører brudd på loven.

Sandefjord Bredbånd leverer produkter som er produsert i bla. Asia, noe som i seg selv kan medføre en risiko for brudd på menneskerettigheter bakover i forsyningskjeden. Selskapets direkte leverandører er imidlertid seriøse, de gjør sine innkjøp fra kjente leverandører, og har bekreftet at de gjør sine undersøkelser og aktsomhetsvurderinger. Risiko for relevante lovbrudd ses derfor som liten, og Sandefjord Bredbånd har ingen grunn til å mistenke at det skjer brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsvilkår.

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser basert på vår aktsomhetsvurdering av vår verdikjede.

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering av øvrige forretningspartnere

Vi har utført aktsomhetsvurderinger av våre øvrige leverandører/forretningspartnere som Sandefjord kommune, bank, forsikring, energi, revisor og regnskapskontor. Dette er store norske foretak underlagt åpenhetsloven og vi mener risikoen for at de ikke etterlever denne loven er lav. Vi er også en liten aktør for dem og vårt fotavtrykk er derfor svært begrenset. Derfor har vi ikke sendt ut spørreskjema til disse og mener vesentlig større aktører må gå disse tettere etter i sømmene.

Huseier, anbefalte lokale dataleverandører og renholdsbyrå har fått tilsendt spørreskjema, og der vi har mottatt svar har vi bedt om noen ytterligere avklaringer. Der vi ikke har mottatt svar anser vi oss selv som en  liten aktør med lite fotavtrykk slik at disse vil vi ikke følge opp videre nå.

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser basert på vår aktsomhetsvurdering av våre øvrige forretningspartnere.

 

Tiltak

Vi har i vår analyse som dekker innkjøp for perioden 1. juli-31. desember 2022 ikke avdekket negative avvik hos virksomhetene som gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den samme er konklusjonen når det gjelder våre ansatte. Vi skal følge opp noen leverandører etter sommeren som vi enten mangler svar fra eller der vi har behov for ytterligere avklaringer, men ingen av disse er ansett som vesentlige og vi har ingen signaler på avvik.

Har du spørsmål om Åpenhetsloven?

Send inn ditt spørsmål via kontaktskjemaet. Vi vil svare deg i løpet av tre uker.